Rachunkowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dla naszych klientów świadczymy kompleksowe usługi księgowe zapewniając prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce zarówno pod względem rachunkowym jak i podatkowym.

Organizujemy proces analizy potrzeb biznesowych, pomagamy w opisie i optymalizacji procesów biznesowych oraz wyborze narzędzi, które są niezbędne do ich wsparcia.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje w szczególności:

1. Opracowywanie i wdrażanie zasad rachunkowości jednostki, zakładowego planu kont a także wzorcowego planu kont dla spółek z grupy;.

.

2. Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zasadami (polityką) rachunkowości jednostki;

.

3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, opcjonalnie zgodnie z indywidualnymi dyspozycjami prowadzenie ewidencji wyposażenia;

.

4. Sporządzanie deklaracji VAT wraz z rejestrami operacji będących przedmiotem opodatkowania zgodnie z ustawą o VAT;

.

5. Terminowe kalkulacje zaliczek na podatek dochodowy roczne rozliczenie podatkowe;

.

6. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, opcjonalnie na podstawie indywidualnych uzgodnień także sporządzanie okresowych sprawozdań na potrzeby Zarządu, banków lub innych instytucji;

6. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań

finansowych, opcjonalnie na podstawie indywidualnych uzgodnień także sporządzanie okresowych

sprawozdań na potrzeby Zarządu, banków lub innych instytucji zewnętrznych;

7. Współpraca z biegłym rewidentami w trakcie badania sprawozdań finansowych;

.

8. Sporządzanie i obsługa sprawozdawczości do GUS, NBP oraz innych instytucji zewnętrznych do których jednostka jest zobowiązana dostarczać dane finansowe.

.

Rachunkowość Zarządcza

Rachunkowość Zarządcza

Oferujemy pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem poprzez dostarczanie danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych oraz informacji, które pozwalają na podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych, planistycznych i kontrolnych poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury.

Organizujemy proces analizy potrzeb biznesowych, pomagamy w opisie i optymalizacji procesów biznesowych oraz wyborze narzędzi, które są niezbędne do ich wsparcia.

Rachunkowość Zarządcza obejmuje przede wszystkim:

1. Analizę organizacji ksiąg rachunkowych oraz systemów pomocniczych celem optymalizacji dostarczania informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem;

.

2. Analizy: rentowności, kosztów, sprzedaży, wyników w ramach poszczególnych segmentów lub typów działalności;

.

3. Opracowanie, wdrażanie, weryfikacja oraz optymalizacja procedur kontrolingu;

.

4. Opracowanie i wdrażanie budżetowania;

.

5. Opracowanie indywidualnych analiz z zakresu rachunkowości zarządczej.

.

Wyprowadzanie zaległości

Wyprowadzanie zaległości

Dla firm, które mają problemy z zaległościami dotyczącymi prowadzenia ksiąg rachunkowych, obowiązków podatkowych i składek ZUS a także dokumentacji kadrowo-płacowej oferujemy pomoc w jak najszybszym uporządkowaniu i nadrobieniu zaległości.

 

 

Jesteśmy zespołem skutecznych i doświadczonych praktyków w obszarze rachunkowości, finansów, podatków, obsługi HR oraz rozwiązań IT wspierających zarządzanie firmą.

Wyprowadzanie zaległości obejmuje:

Wyprowadzanie zaległości:

Dla firm, które mają problemy z zaległościami dotyczącymi prowadzenia ksiąg rachunkowych, obowiązków podatkowych i składek ZUS a także dokumentacji kadrowo-płacowej oferujemy pomoc w jak najszybszym uporządkowaniu i nadrobieniu zaległości.

Analizujemy poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji kadrowo-płacowej a także weryfikujemy prawidłowość rozliczeń podatkowych i składek ZUS.

Sprawnie nadrabiamy zaległości w bieżącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

W Państwa imieniu korygujemy rozliczenia podatkowe i rozliczenia z ZUS. Na państwa życzenie kontaktujemy się z urzędami w sprawach wymagających bezpośredniej interwencji a także składamy wymagane wyjaśnienia i korekty.

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa

Oferujemy pomoc w przygotowywaniu dokumentacji jaką jest obowiązana posiadać każda firma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim Państwa satysfakcją.

Możemy przygotować dla Państwa między innymi:

- politykę rachunkowości (obligatoryjny zbiór zasad prowadzenia rachunkowości każdej jednostki);

.

- procedury i instrukcje - indywidualnie dostosowane w zależności od potrzeb danej jednostki, w tym obowiązkowo wymagane instrukcje inwentaryzacyjne ;

.

- regulaminy w zakresie prawa pracy (regulamin wynagrodzeń, regulamin pracy, regulamin ZFŚS);

.

- schematy i procedury kontroli wewnętrznej;

.

- wnioski i dokumentacje związane z prowadzeniem działalności (wnioski do KRS, dokumentacja korporacyjna)

.

Outsourcing nadzoru księgowego

Outsourcing nadzoru księgowego

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa niezbędne jest profesjonalne zarządzanie finansami oraz nadzór nad kadrą a także optymalizacja finansowa i zarządzanie płynnością finansową.

Naszą najmocniejszą stroną jest przede wszystkim profesjonalizm.

W miarę potrzeb przedsiębiorstwa oferujemy:

- tworzenie oraz nadzór nad działami finansowymi (księgowość/kadry/płace);

.

- optymalizację procesów finansowych, źródeł finansowania;

.

- współpracę z bankami/instytucjami finansowymi w celu pozyskania lub optymalizacji źródeł finansowania;

.

- weryfikację, analizę i kontrolę rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwie;

.

- weryfikację, analizę i kontrolę zapisów księgowych oraz rozrachunków z urzędami, kontrahentami a także pracownikami.

.

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Sporządzenie sprawozdań finansowych

W ramach sporządzania obligatoryjnych bądź fakultatywnych sprawozdań oferujemy weryfikację danych przygotowanych do sporządzenia sprawozdań finansowych.

Pomagamy w opisie i optymalizacji procesów biznesowych oraz wyborze narzędzi, które są niezbędne do ich wsparcia.

W ramach sporządzania obligatoryjnych bądź fakultatywnych sprawozdań oferujemy:

- weryfikację danych przygotowanych do sporządzenia sprawozdań finansowych;

.

- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań finansowych wraz z obsługą badania sprawozdań przez biegłego rewidenta;

.

- sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wraz z obsługą audytu;

.

- sporządzanie dedykowanych sprawozdań na potrzeby instytucji finansowych bądź organów kontroli/nadzoru publicznego;

.