Księgowość

Oferujemy profesjonalną obsługę dla przedsiębiorców w zakresie usług księgowych. Naszym głównym celem jest zapewnienie wsparcia i narzędzi potrzebnych do prowadzenia firmy, aby nasi klienci mogli skupić się na realizacji celów biznesowych prowadzonej przez siebie działalności.

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe zapewniając prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce zarówno pod względem rachunkowym, jak i podatkowym.

Nasza oferta w szczególności obejmuje:

 • opracowywanie i wdrażanie zasad rachunkowości jednostki, zakładowego planu kont a także wzorcowego planu kont dla spółek z grupy;
 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zasadami (polityką) rachunkowości jednostki;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • sporządzanie deklaracji VAT wraz z rejestrami operacji będących przedmiotem opodatkowania zgodnie z ustawą o VAT;
 • terminowe kalkulacje zaliczek na podatek dochodowy roczne rozliczenie podatkowe;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, opcjonalnie na podstawie indywidualnych uzgodnień także sporządzanie okresowych sprawozdań na potrzeby Zarządu, banków lub innych instytucji;
 • współpraca z biegłym rewidentami w trakcie badania sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie i obsługa sprawozdawczości do GUS oraz innych instytucji zewnętrznych do których jednostka jest zobowiązana dostarczać dane finansowe.

2. Rachunkowość zarządcza

Pomagamy w zarządzaniu przedsiębiorstwem poprzez dostarczanie danych niezbędnych do podejmowania bieżących decyzji biznesowych.

Oferujemy:

 • analizę organizacji ksiąg rachunkowych oraz systemów pomocniczych celem dostarczania informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem;
 • analizy rentowności, kosztów, sprzedaży i wyników w ramach poszczególnych segmentów lub typów działalności;
 • opracowanie, wdrażanie, weryfikację oraz optymalizację procedur kontrolingu;
 • opracowanie i wdrażanie budżetowania;
 • opracowanie indywidualnych analiz z zakresu rachunkowości zarządczej.

3. Wyprowadzanie zaległości

Dla firm, które mają problemy z zaległościami dotyczącymi prowadzenia ksiąg rachunkowych, obowiązków podatkowych (JPK, VAT, CIT) i składek ZUS, a także dokumentacji kadrowo-płacowej, oferujemy pomoc w jak najszybszym uporządkowaniu i nadrobieniu zaległości, w szczególności:

 • analizujemy poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji kadrowo-płacowej, a także weryfikujemy prawidłowość rozliczeń podatkowych i składek ZUS;
 • sprawnie nadrabiamy zaległości w bieżącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych;
 • korygujemy rozliczenia podatkowe i rozliczenia z ZUS. Na życzenie naszych Klientów kontaktujemy się z urzędami w sprawach wymagających bezpośredniej interwencji, a także składamy wymagane wyjaśnienia i korekty.

4. Dokumentacja księgowa

Pomagamy w przygotowywaniu dokumentacji jaką musi posiadać każda firma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przygotujemy dla Państwa m.in.:

 • politykę rachunkowości (obligatoryjny zbiór zasad prowadzenia rachunkowości każdej jednostki);
 • procedury i instrukcje – indywidualnie dostosowane w zależności od potrzeb danej jednostki, w tym obowiązkowo wymagane instrukcje inwentaryzacyjne;
 • regulaminy w zakresie prawa pracy (regulamin wynagrodzeń, regulamin pracy, regulamin ZFŚS);
 • schematy i procedury kontroli wewnętrznej;
 • wnioski i dokumentacje związane z prowadzeniem działalności (wnioski do KRS, dokumentacja korporacyjna itp.).

5. Outsourcing nadzoru księgowego

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa niezbędne jest profesjonalne zarządzanie finansami oraz nadzór nad kadrą, a także optymalizacja i zarządzanie płynnością finansową.

W miarę potrzeb przedsiębiorstwa oferujemy:

 • tworzenie oraz nadzór nad działami finansowymi (księgowość/kadry/płace);
 • współpracę z bankami/instytucjami finansowymi w celu pozyskania lub optymalizacji źródeł finansowania;
 • weryfikację, analizę i kontrolę rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwie;
 • weryfikację, analizę i kontrolę zapisów księgowych oraz rozrachunków z urzędami, kontrahentami, a także pracownikami.

6. Sporządzanie sprawozdań finansowych

W ramach sporządzania obligatoryjnych bądź fakultatywnych sprawozdań oferujemy:

 • weryfikację danych przygotowanych do sporządzenia sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych wraz z obsługą ich badania przez biegłego rewidenta;
 • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wraz z obsługą audytu;
 • sporządzanie dedykowanych sprawozdań na potrzeby instytucji finansowych bądź organów kontroli/nadzoru publicznego.